Skip to main content

Privacy Policy

Importautokopen.nl – WWW.IMPORTAUTOKOPEN.NL

Importautokopen.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Importautokopen.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Importautokopen.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers website WWW.IMPORTAUTOKOPEN.NL
Importautokopen.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Importautokopen.nl verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst tussen Importautokopen.nl en de opdrachtgever) ofwel wanneer zij uw ondubbelzinnige toestemming heeft verkregen.

Persoonsgegevens van bezoekers van website WWW.IMPORTAUTOKOPEN.NL worden door Importautokopen.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen Importautokopen.nl en haar opdrachtgever
 • analytische doeleinden zoals het gebruik in Google Analytics (http://www.google.nl/intl/nl/policies/) om u later te contacteren voor marketingdoeleindenGrondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • U communiceert uw persoonlijke gegevens via onze website;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Importautokopen.nl de volgende persoonsgegevens van u bewaren als u deze gegevens aan ons communiceert:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Importautokopen.nl en/of een dealer en tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Dit betekent dat Importautokopen.nl uw persoonsgegevens zal moeten doorgeven aan de dealer bij wie u de auto uiteindelijk koopt. Alle door Importautokopen.nl verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Met het gebruik van de website www.Importautokopen.nl wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren en onze website te kunnen verbeteren wordt op de website www.Importautokopen.nl gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Bij een volgend bezoek aan de website wordt dit bestand weer opgehaald. Cookies houden sporen bij van de bezochte website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Importautokopen.nl worden doorgegeven. De website maakt gebruik van sessie cookies om uw bezoek aan de website bij te houden. De sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser hebt afgesloten. De sessie cookies worden slechts gebruikt om het navigeren op de website voor de bezoekers te vergemakkelijken en optimaliseren.

De website maakt daarnaast met uw toestemming gebruik van tracking cookies. Deze cookies geven Importautokopen.nl informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van haar dienstverlening en voor de opbouw van een profiel van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd door middel van vergelijkbare informatie via uw bezoeken aan websites uit het netwerk. Het door deze website(s) opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

De website maakt met uw toestemming eveneens gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., gevestigd in de Verenigde Staten. Door Google Analytics worden cookies gebruikt, welke Google Inc. kan opslaan en gebruiken voor analyse van het websitegebruik en het opstellen van rapportages ten aanzien van de websiteactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. Verwijst Importautokopen.nl naar de website van Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijst Importautokopen.nl naar de leverancier van uw browser. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van bezoekers van website WWW.IMPORTAUTOKOPEN.NL worden door Importautokopen.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen Importautokopen.nl en haar opdrachtgever
 • analytische doeleinden zoals het gebruik in Google Analytics (http://www.google.nl/intl/nl/policies/) om u later te contacteren voor marketingdoeleindenGrondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • U communiceert uw persoonlijke gegevens via onze website;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Importautokopen.nl de volgende persoonsgegevens van u bewaren als u deze gegevens aan ons communiceert:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Verwerking van persoonsgegevens van Prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Importautokopen.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge of digitale toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Importautokopen.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.Uw persoonsgegevens worden door Importautokopen.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Importautokopen.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Importautokopen.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Importautokopen.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Importautokopen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Importautokopen.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Importautokopen.nl
Parkweg 1
6121HV Born

info@importautokopen.nl