Skip to main content

Algemene voorwaarden Importautokopen.nl

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Importautokopen.nl, gevestigd te Born, Parkweg 1, 6121 HV, aangeduid als ‘opdrachtnemer’

1.2 In deze voorwaarden wordt met ‘opdrachtgever’ aangeduid: privépersonen, natuurlijke personen handelend in de normale uitoefening van hun beroep of bedrijf, privaatrechtelijke rechtspersonen, publiekrechtelijke rechtspersonen, doelvermogens (waaronder trusts) en personenvennootschappen (maatschappen, commanditaire vennootschappen of vennootschappen onder firma) alsmede rechtspersonen.

1.3 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van opdrachtgever, of van andere voorwaarden, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.5 Indien enige bepaling in de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om daarvoor in de plaats te stellen een voor opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige of vernietigbare zo dicht mogelijk benadert, gelet op de aard en overige inhoud van de overeenkomst, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval.

1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden opdrachtnemer slechts indien en voor zover dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2: Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten en industriële eigendom

2.1 Elk aanbod, elke offerte, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld. Alleen indien het laatste het geval is, is een aanbod of offerte bindend.

2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden is gedaan, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Elk aanbod bevat alle informatie die relevant is voor het bepalen van de rechten en plichten van opdrachtgever bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer.

2.4 De door opdrachtgever overgelegde beschrijvingen en andere gegevens ten behoeve van het uitbrengen van een aanbod of offerte aan opdrachtgever, worden door opdrachtnemer beschouwd als richtlijnen bij de overeenkomst. In een offerte afgebeeld materiaal en/of toepassingsvoorbeelden maken geen deel uit van de overeenkomst.

2.5 Elk aanbod of offerte van opdrachtnemer is gebaseerd op levering of dienstverlening onder normale omstandigheden.

2.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal dan wel alle andere door opdrachtnemer verstrekte informatie aan derden worden getoond of bekend gemaakt.

Artikel 3: Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Een door opdrachtnemer gedaan bindend aanbod leidt slechts tot een overeenkomst indien het tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt.

3.2 Tijdige aanvaarding zoals bedoeld onder artikel 3.1 betekent dat de aanvaarding binnen de in het aanbod of offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 8 dagen na datum van het aanbod of het uitbrengen van de offerte, opdrachtnemer moet hebben bereikt.

3.3 De overeenkomst komt tot stand conform het aanbod of de offerte van opdrachtnemer. Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding door opdrachtgever worden als niet vermeld beschouwd.

3.4 Ingeval van een vrijblijvend aanbod en in alle andere gevallen, bindt een aanvaarding door opdrachtgever opdrachtnemer pas nadat dit, voor zover, schriftelijk of per e-mail door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel nadat, voor zover opdrachtnemer met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

3.5 Heeft in het onder 3.4 genoemde geval de bevestiging niet plaatsgevonden binnen 14 dagen nadat de opdracht of de bevestiging daarvan opdrachtnemer heeft bereikt en is evenmin door opdrachtnemer binnen die termijn met de uitvoering van de opdracht begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 De bevestiging als bedoeld onder 3.4 wordt geacht juist te zijn, tenzij per omgaande na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen en opdrachtnemer hebben bereikt. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht te volstaan met mondelinge aanvaarding van een opdracht. De bestaande inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval volgens de regels van het Nederlandse bewijsrecht vastgesteld.

3.8 Het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging laat aanspraken van opdrachtnemer op betaling onverlet.

3.9 Indien een aanbod langs de elektronische weg wordt aanvaard, bevestigt opdrachtnemer langs de elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de bevestiging niet heeft plaatsgevonden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst onverwijld te ontbinden.

3.10 Indien een overeenkomst langs de elektronische weg tot stand komt treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en garandeert opdrachtnemer een veilige web omgeving. Voor elektronische betalingen neemt opdrachtnemer passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4: Taxatierapport en BPM-berekening

4.1 Tenzij anders is overeengekomen brengt de taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van opdrachtnemer een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/ vaststelling van de waarde, het gehanteerde waarde begrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en, indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden.

4.2 Taxatie wordt uitsluitend gedaan voor opdrachtnemer. Alleen opdrachtnemer kan daaraan rechten ontlenen. Derden kunnen aan de taxatie ten behoeve van opdrachtnemer geen rechten ontlenen.

4.3 De taxateur brengt zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport rechtstreeks aan opdrachtnemer.

4.4 Opdrachtnemer neemt het risico van naheffing bij een taxatierapport van de belastingdienst op zich. Stelt de belastingdienst een hoger bedrag vast, dan is de naheffing te betalen door de opdrachtnemer.

4.5 Het verschuldigde BPM-bedrag wordt door de belastingdienst bepaald en is maatgevend indien de in de offerte uitgebrachte BPM-berekening hiervan afwijkt.

Artikel 5: Prijs, honorarium

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven en honoraria afspraken onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen en honoraria:
a. gebaseerd op de tijdens de datum van het aanbod geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten;
b. exclusief btw. Exclusief andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;
c. vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, de prijzen en honoraria aan te passen in verband met wijzigingen in één of meer factoren die op deze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de gehanteerde prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen c.q. waarop door opdrachtnemer een bindend aanbod is gedaan of aanvaard.

5.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.5 Opdrachtgever en opdrachtnemer komen een vaste prijs inclusief alle kosten (transportkosten, importkosten, BPM, verzekeringsbijdrage, servicekosten en btw) overeen. Wijziging van de BPM zowel positief als negatief zal de opdrachtnemer niet doorbelasten of vergoeden aan de opdrachtgever. Indien de BPM met een taxatierapport lager uitvalt zal de totaalprijs en dus het te betalen bedrag  niet lager worden.

5.6 Indien de buitenlandse leverancier onjuiste informatie heeft verstrekt over de CO2-uitstoot, de NEDC of WLTP-waarden en/of de datum van de eerste registratie van de auto waardoor de BPM hoger uitvalt is opdrachtnemer gerechtigd om de hogere BPM aan opdrachtgever door te belasten.

5.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, onvoorziene en onvermijdbare kosten, na overleg met opdrachtgever en onderbouwing door te belasten.

Artikel 6: Uitvoering

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele aan een gelieerde onderneming over te dragen. Opdrachtgever is gehouden de door deze onderneming in het kader daarvan gefactureerde bedragen te voldoen.

6.2 Deelleveringen, gedeeltelijke dienstverrichting en daarmee overeenkomende deelfacturen ter uitvoering van een overeenkomst door opdrachtnemer is toegestaan, tenzij deelleveringen gedeeltelijke dienstverlening en/of deelfacturen voor opdrachtgever of opdrachtnemer in redelijkheid niet aanvaardbaar zijn. Sluit de aard van de te verrichten dienst gedeeltelijke verrichtingen uit, dan is het in gedeelten verrichten van diensten niet toegestaan. Is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, dan is opdrachtnemer gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, met welke goedkeuring opdrachtnemer gekweten wordt voor elke goedgekeurde fase.

6.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer zal zich daarnaast harerzijds naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

6.4 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is opdrachtnemer steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer te kennen geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de organisatie van opdrachtnemer bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden of te annuleren.

6.8 Zonder daarmee in gebreke te komen kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren diensten.

Artikel 7: Termijn van Uitvoering

7.1 Termijnen voor uitvoering van dienstverlening door opdrachtnemer worden bij wijze van benadering overeengekomen. De opgegeven termijnen zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor bepaling van de overeengekomen levertijd is uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging van opdrachtnemer beslissend. Opdrachtnemer dient een redelijke termijn te worden geboden om uitvoering te geven aan de overeenkomst. In de regel zal de dienstverlening 3 weken duren vanaf het moment dat de auto klaar staat voor transport.

7.2 Overschrijding van de termijnen verplicht opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan opdrachtnemer na herhaalde overschrijding van de termijn schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van laatste (redelijke) termijn van levering/ uitvoering. Deze termijn is in ieder geval niet korter dan 4 weken. Hierna heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, na ingebrekestelling met aanmaning, tenzij opdrachtnemer in een situatie van overmacht verkeert.

7.3 Indien opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.

Artikel 8: Overmacht

8.1 De overeengekomen termijnen voor uitvoering van diensten worden verlengd met de periode gedurende welke opdrachtnemer door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld: In ernstige mate bemoeilijkt, bijvoorbeeld door ziekte.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van opdrachtnemer.

8.3 Onder overmacht wordt mede verstaan de onder 8.2 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie opdrachtnemer de noodzakelijke diensten, materialen e.d. geheel of gedeeltelijk betrekt.

8.4 Onder overmacht wordt mede verstaan alle overige van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet of grove schuld van het bestuur van de vennootschap van opdrachtnemer en van degenen die aan de zijde van opdrachtnemer met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

8.5 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

8.6 In geval van de onder 8.5 omschreven situatie zullen eventueel vooruit ontvangen betalingen door opdrachtnemer worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door opdrachtnemer reeds is gepresteerd, door opdrachtgever zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 9: Betaling, verzuim en zekerheid

9.1 Betaling dient vooraf het verrichten van de diensten en direct na ondertekening van de overeenkomst, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Te weten: NL68RABO0374988609 t.n.v. Importautokopen.nl.

9.2 Alle betalingen als bedoeld onder 9.1 dienen plaats te vinden in Nederland, in euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

9.3 Het door de opdrachtgever geselecteerde voertuig moet rechtstreeks aan buitenlandse leverancier worden betaald. Buitenlandse leverancier doet een betaalverzoek aan opdrachtgever, dat binnen 48 uur moet worden voldaan om te voorkomen dat de auto door de aanbiedende partij aan derden wordt verkocht of niet meer beschikbaar is. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet meer beschikbaar zijn van het voertuig ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan het betaalverzoek voldoet.

9.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

9.5 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, verzoekt om surseance van betaling, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogen onder bewind wordt gesteld of in een andere omstandigheid verkeert die ertoe leidt dat hij niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
c. enige, uit kracht van de wet of een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel tot een wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn bedrijf.

9.6 Ingeval van verzuim van opdrachtgever, zoals omschreven in 9.5, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar en is daarover de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment waarop het verzuim intreedt of de eerdere vervaldag. Opdrachtgever dient daarbij tevens aan opdrachtnemer te voldoen de buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer ter zake aan derden verschuldigd wordt conform de naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede wegens door opdrachtnemer gemaakte interne kosten, welke interne kosten forfaitair vastgesteld worden op 15 procent van het totaal van de vorderingen met een minimum van € 250, één en ander onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer op eventuele gerechtelijke (proces)kosten.

9.7 Onverminderd het bepaalde in 9.6 heeft opdrachtnemer in geval van verzuim van opdrachtgever het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 3 maanden op te schorten en de lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

9.8 Gedurende de periode van opschorting heeft opdrachtnemer het recht, en aan het einde daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering, of gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomsten waarvoor de prestaties zijn opgeschort.

9.9 Bij gerede twijfel ten aanzien van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht (meerdere) zekerheid voor de betaling van het door opdrachtgever verschuldigde te verlangen. Opdrachtgever zal met name zijn medewerking verlenen aan de vestiging van een (stil) pandrecht op aan hem in eigendom toebehorende goederen. Zekerheidstelling kan overigens bestaan uit: Het storten van gelden, het verlenen van een bankgarantie, cessie, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht, borgtocht, pandrecht of zekerheid die opdrachtnemer als genoegzaam aanvaardt.

9.10 Zodra opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling te vorderen van opdrachtgever van alle relatief toekomstige vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft.

9.11 Bij weigering of onvermogen van opdrachtgever tot het stellen van, naar het oordeel van opdrachtnemer passende, zekerheid, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer.

Artikel 10: Stallingskosten

10.1 Opdrachtnemer stelt gratis ruimte ter beschikking om auto veilig te stallen indien opdrachtgever kiest voor het optionele transport met professioneel internationaal auto transport, transportverzekering en begeleiding gedurende het gehele importtraject.

10.2 Indien de opdrachtgever de auto niet binnen 5 werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de auto gereed is, kan de opdrachtgever een vergoeding voor de stallingskosten in rekening brengen. De stallingskosten zijn €9,00 per dag.

Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Als een door opdrachtnemer bemiddelde auto niet door haar geleverd wordt, verleent opdrachtnemer geen enkele vorm van garantie. Indien en voor zover opdrachtgever garantie verkrijgt van de leverende dealer, is opdrachtnemer daarbij geen partij; de opdrachtgever dient zich in voorkomende gevallen te verstaan met de garantie verlenende partij.

11.2 Garantietoezeggingen met betrekking tot van derden betrokken diensten gaan in geen geval verder dan de garantie die de desbetreffende opdrachtnemers aan Importautokopen.nl hebben toegezegd.

11.3 Indien en voor zover opdrachtnemer ter zake van een garantietoezegging een overdraagbare aanspraak op een derde heeft, zal zij door de enkele overdracht van die aanspraak geheel zijn bevrijd voor haar garantieverplichtingen.

11.4 Verplichtingen uit garantietoezeggingen kunnen door opdrachtnemer worden opgeschort totdat opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

11.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot gebreken waarvan opdrachtgever bewijst dat zij binnen een overeengekomen garantietermijn bij het verrichten van diensten of na levering zijn opgetreden, uitsluitend of in overwegende mate als direct gevolg van fouten in de door opdrachtnemer bijgeleverde goederen, of faciliteiten ter beschikking gesteld voor het verrichten van diensten, en dat de fouten en gebreken tijdig bij opdrachtnemer zijn gemeld.

11.6 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welken hoofde ook, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van de opdrachtnemer.

11.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.8 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het toerekenbaar tekortschieten in haar dienstverlening en is beperkt tot het ter zake de auto waar het tekortschieten op ziet gefactureerde totaalbedrag. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het concrete geval uitkeert.

11.9 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor verdere gevolgen en/of andere schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, uit welken hoofde ook, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en grove schuld van de opdrachtnemer.

11.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.11 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers.

11.12 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten. Eveneens vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, voor welke schade het ontstaan ervan aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

11.13 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het door opdrachtgever geselecteerde voertuig nog beschikbaar is op het moment waarop zij zich in verbinding stelt met de aanbiedende dealer, en evenmin dat de aanbiedende dealer bereid is het voertuig te verkopen, bijvoorbeeld omdat de aanbiedende dealer het beleid heeft niet mee te werken aan de export van voertuigen.

Artikel 12: Verzekering

12.1 Een door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever bemiddeld voertuig zal gedurende transport niet verzekerd zijn anders dan voor de waarde die de transporteur ingeval van schade vergoedt. De transporteur is verzekerd volgens de algemene vervoersconditie AVC en CMR voor open transport per oplegger. Dit betekent o.a. dat er bij schade enkel per kilo wordt betaald en je dus onderverzekerd bent. Ook indien het voertuig tot aan de levering op het terrein van opdrachtnemer verblijft c.q. gestald is, is het voertuig niet verzekerd. Indien de opdrachtgever wenst dat het voertuig tijdens transport of stalling aanvullend verzekerd is, dient opdrachtgever daarvoor zelf en op eigen kosten zorg te dragen en dient opdrachtgever zelf de verzekerde waarde met de betreffende verzekeraar overeen te komen. Ook indien opdrachtnemer het transport arrangeert, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van het voertuig buiten haar schuld of toedoen. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een bijdrage in de allriskdekking voor verzekering bij transport, laden en lossen en inzake brand en diefstal te berekenen van € 1,75 per € 1.000 verzekerde waarde met een minimumbedrag van €40. Het eigen risico bedraagt € 500,- per gebeurtenis. Het voertuig is dan allrisk verzekerd tijdens transport, stalling bij opdrachtnemer en tot aan levering op locatie bij opdrachtgever.

12.2 In aanvulling op het vorige artikellid is het mogelijk voor opdrachtgever een extra allriskdekking voor de auto af te sluiten tegen diefstal, hagelschade, brand en schade tijdens transport, stalling bij opdrachtnemer en tot aan levering op locatie bij opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn €1,75 per €1.000 verzekerde waarde met een minimum van €40. Het eigen risico bedraagt €500 per gebeurtenis.

12.3 Als de opdrachtgever de auto niet binnen 5 werkdagen ophaalt nadat hij zij bericht heeft ontvangen dat de auto gereed is, stopt de extra afgesloten allriskdekking en dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor verzekering van de auto.

Artikel 13: Borgstelling

13.1 opdrachtnemer kan als waarborg voor de correcte nakoming van de overeenkomst ter zake de registratie van de auto door de opdrachtgever, een borgstelling van €1.000 per auto van de opdrachtgever verlangen. Deze borg wordt terugbetaald nadat alle documenten en een kopie van de Nederlandse registratie door de verkoper aan opdrachtnemer zijn overhandigd.

13.2 Indien een buitenlandse leverancier verlangt dat er een hogere borg dan het standaardbedrag genoemd in het vorige artikellid wordt betaald – bijvoorbeeld een bedrag van de hoogte van de btw – is opdrachtgever verplicht deze aan leverende dealer te betalen. Deze borg wordt terugbetaald door leverende dealer nadat alle documenten en een kopie van de Nederlandse registratie door opdrachtgever aan leverende dealer is overhandigd. Deze hogere borg is enkel van toepassing bij auto’s die exclusief btw verkocht worden door leverende dealer.

13.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de borg door de opdrachtgever is gestort.

13.4 Indien de opdrachtgever verzuimt om de documenten en tenaamstelling ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete ter hoogte van de gestorte borgstelling. Opdrachtnemer is gerechtigd de boete met de borgstelling te verrekenen. Het ter beschikking stellen van deze documenten moet binnen 10 dagen nadat de auto is tenaamgesteld bij opdrachtnemer binnen zijn.

Artikel 14: Overbruggingsfinanciering

14.1 Indien opdrachtgever heeft gekozen voor een financiering of financial lease dan zal de opdrachtnemer het te financieren bedrag tijdelijk voorfinancieren.

14.2 Enkel bij auto’s van de officiële merkdealer of gelieerde partijen aan deze dealer komen in aanmerking voor een overbruggingsfinanciering.

14.3 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden de overbruggingsfinanciering te weigeren.

14.4 Opdrachtnemer berekent 1% van het te financieren bedrag met een minimum van €150 aan opdrachtgever voor de gemaakte kosten en rente en dient vooraf betaald te worden.

14.5 Het maximale bedrag voor de overbrugging is €50.000.

14.6 Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van de overbruggingsfinanciering moeten de volgende extra’s afgenomen te worden.
a) Begeleiding gehele importtraject door opdrachtnemer
b) Professioneel internationaal transport
c) Allrisk transportverzekering incl. verzekering stalling op onze locatie

14.7 Opdrachtnemer zal pas aan buitenlandse merkdealer betalen nadat opdrachtgever aan alle voorwaarden heeft voldaan aan leverende dealer alsook aan de opdrachtnemer.

Artikel 15: Verval van aanspraak

15.1 De verjaringstermijn van de aansprakelijkheidstelling van opdrachtnemer voor tekortkomingen in de uitgevoerde diensten, alsmede aansprakelijkheidstelling van opdrachtnemer voor schadevergoeding, bedraagt 1 jaar.

Artikel 16: Hoofdelijke aansprakelijkheid

16.1 Is opdrachtgever meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon, dan zijn zij allen voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer.

Artikel 17: Rechtskeuze

17.1 Op de rechtsverhouding van opdrachtnemer met opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats of vaste verblijfplaats heeft.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 17.1 bedoelde rechtsverhouding of naar aanleiding van een nadere of voortbouwende overeenkomst, als uitvloeisel van de bedoelde rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter. Is in eerste aanleg de Rechtbank bevoegd, dan is dat uitsluitend de Rechtbank Limburg tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.